0 %

Политика за поверителност
Политика за поверителност
Чл. 13 от Регламент № 679/2016 г. на ЕС
Изм. май 2021 г.

Съгласно Европейския регламент № 679/2016 (оттук нататък наричан „Регламентът“) и националното законодателство за защита на личните данни (наричано по-долу общо „Закон за поверителността“),  АХГ ЕООД Ви кани да прочетете внимателно тази Политика за поверителност, която съдържа важна информация за защитата на Вашите лични данни. 

Обработката на Вашите лични данни ще се основава на принципите на коректност, законосъобразност, прозрачност, ограничение на целта и съхранението, минимизиране и точност, неприкосновеност и поверителност, в съответствие с разпоредбите на Регламента. 

1. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ
Администраторът на данни е АХГ ЕООД (оттук нататък наричан и „Администраторът на данни“) със седалище: България, гр.Пловдив, 4000, ул.Петко Д. Петков №5. 

2. СЛУЖИТЕЛ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ - DPO
В съответствие с разпоредбите на Регламента, администраторът на данни е определил и назначил служител по защита на данните (DPO), който е отговорен за контролиране на спазването на Регламента и ще бъде лицето за контакт за субектите на данни, както и за италианския орган за защита на данните. Със служителя по защита на данните може да се свържете на имейл адрес: office@goppioncaffe.bg

3. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни (като име, фамилия и др.)
Информация за контакт (адрес на електронна поща, адрес, телефонен номер).  
Географско местоположение и/или данни за сърфиране в интернет (включително IP адреси), събрани чрез бисквитките, инсталирани на вашия компютър или мобилно устройство (за повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитките)  
Ако бъде изпратена заявка чрез раздела „Свържете се с нас“ на уебсайта на Goppion Caffe, трябва да се предоставят определени лични данни, за да може АХГ ЕООД да отговори на изискванията, ето защо свързаните полета във формуляра за регистрация са маркирани като задължителни.

В допълнение към горните категории лични данни, други данни, които сте предоставили директно (така наречените „Допълнения“), могат да бъдат обработвани и споделяни на страниците в социалната мрежа, посветени на Goppion Caffe (Facebook, Twitter, Instagram и др.). Примери за някои от данните, събрани чрез социалните медии, са харесванията, коментарите, изображенията и най-общо цялото съдържание и информация, които може да сте публикували на страниците в социалната мрежа, посветени на продукти, принадлежащи към търговската марка Goppion Caffe.

4. ЦЕЛИ И ЗАКОННИ ОСНОВАНИЯ НА ОБРАБОТКАТА
В съответствие с нуждите, свързани с достъпа до различните раздели на уеб сайта на Goppion Caffe (и без да се засягат отделните инициативи, които включват предоставяне на определени лични данни, за които ще бъдат публикувани конкретни съобщения за поверителност за всеки отделен случай), целите на обработването на Вашите лични данни и свързаните с тях правни основания са посочено по-долу:

Управление на заявки: Личните данни ще се събират, за да се управляват и да се отговаря на заявки за продуктите и инициативите на търговската марка Goppion Caffe. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Администратора на данни. 
Участие в състезания и промоции с награди: ние можем да обработваме Вашите лични данни, така че да можете да участвате в състезания и промоции с награди. Правното основание за тази обработка е прилагането на предварително договорени мерки, по които субектът на данни е страна.

Други цели:

Маркетинг: В зависимост от вашето конкретно съгласие, ние можем да обработваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме търговски съобщения, както и да Ви каним да участвате в нашите промоционални инициативи, да участвате в нашите събития и да се регистрирате за нашия бюлетин. Правното основание на тази обработка е Съгласието на субекта на данните, което може да бъде оттеглено по всяко време.
Профилиране: при Ваше конкретно съгласие, ние можем да обработваме Вашите лични данни за целите на профилирането, а именно: за анализ или прогнозиране на Вашите вкусове, потенциални навици и потребителски избори, така че да можем да Ви предложим продукти, услуги, промоции и персонализирани търговски комуникации. Правното основание на тази обработка е съгласието на субекта на данните, което може да бъде оттеглено по всяко време.
Профилирането може да се извърши и чрез използването на бисквитки на първа и трета страна.  Затова Ви каним да прочетете нашата Политика за бисквитките. Тази обработка може да се извърши при условие, че предоставите Вашето конкретно и по желание допълнително съгласие.

В допълнение към предишните случаи:

Аналитични цели: личните данни, които сте предоставили при взаимодействието си със АХГ ЕООД и информацията относно това взаимодействие ще бъдат събрани в нашата база данни и ще бъдат използвани за анонимен анализ и подобряване на услугите, които предлагаме, за оценка на ефективността на дейностите и инициативите, популяризирани от АХГ ЕООД, както и за провеждане на статистически анализ на състава на базата данни. Правното основание за обработката е законният интерес на Администратора на данни.
За всяка друга цел, за която сте предоставили конкретното си съгласие, то може да бъде оттеглено по всяко време.

5. СЪЩНОСТ НА РАЗПОРЕДБАТА
Предоставянето на Вашите лични данни не е задължително. Не предоставянето на личните Ви данни обаче може да доведе до невъзможност за използване на определени услуги (напр. за получаване на бюлетини с новини и т.н.).
Задължителният или незадължителен характер на предоставянето на Вашите лични данни ще бъде отбелязан всеки път, като се използват символи (напр. „*“), поставени до информацията, която изисква предоставянето на лични данни за съответната цел.  

6. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на действащия Закон за поверителност, с използване на електронни или автоматични средства и ръчни методи, следвайки логиката, строго свързана с целите, за които данните са събрани чрез бази данни, електронни платформи, управлявани от АХГ ЕООД или от трети страни (лица, които обработват лични данни), интегрираните ИТ системи на АХГ ЕООД и горепосочените трети страни, и/или уеб сайтове, притежавани или използвани от АХГ ЕООД.

Вашите данни ще бъдат обработвани с помощта на методи, които гарантират най-високо ниво на поверителност и само от хора, обучени и упълномощени да ги обработват. Администраторът на данни използва всички подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на сигурност, съответстващо на риска, представен във връзка с обработката.

7. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

Личните данни ще се обработват главно в офисите на Администратора на данни и на местата, където се намират лицата, обработващи данните.

Вашите лични данни могат да бъдат направени достъпни за целите, посочени по-горе, за служители и партньори на АХГ ЕООД.

Администраторът на данни приема подходящи гаранции, за да осигури адекватно ниво на защита, еквивалентно на използваното в ЕС/ЕИЗ.

Администраторът на данни е направил списък на лицата, обработващи данните, който се актуализира непрекъснато и може да се види, като се свържете с адресите, посочени в точка 11 от настоящата Политика за поверителност. 

И накрая, Вашите данни могат да бъдат изпратени до съдебните органи, когато е необходимо и в случаите, предвидени от закона.

8. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

За да гарантираме спазването на принципите за необходимост и пропорционалност на обработката, ние определихме различни периоди на съхранение на личните данни за преследваните индивидуални цели;

-        Данните, събрани за целите на профилирането и за изпращането на промоционални и рекламни материали, за които е дадено съгласие, ще се съхраняват за период не по-дълъг от 12 и 24 месеца съответно или за някакъв друг период от време, който може да бъде посочен от надзорните органи. Ако не сте предоставили горното съгласие, Вашите лични данни ще станат анонимни и ще се използват за статистически анализи;

-        Данните, събрани за управление на състезания и промоции с награди, ще се съхраняват през цялото време на промоцията и за подходящ период от време, за да се гарантира правилното й провеждане. Това не влияе на изпълнението на административните и данъчни задължения, за които срокът за съхранение на данните е предвиден от закона;

-        Данните, събрани с цел управление и отговор на заявки за продуктите и инициативите на търговската марка Goppion Caffe и данните, предоставени при взаимодействието със АХГ ЕООД, ще се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на заявките и впоследствие ще бъдат унищожени, ако няма допълнителен контакт.

9. ДАННИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

АХГ ЕООД обикновено не събира личните данни на непълнолетни, нито умишлено установява каквато и да е комуникация с тях. Поради тази причина каним родителите да наблюдават активно онлайн дейностите на своите деца под шестнадесет години.

Въпреки това, ако трябва да се свържем с непълнолетно лице под 16-годишна възраст, трябва да се получи съгласие от неговите/нейните родители или носителите на родителски права, освен в случаите като отговор на неговия/ нейния въпрос или разглеждане на неговата/ нейната заявка. 

10. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да упражнявате правата, посочени в членове 15 и след. от Регламента по отношение на Администратора на данни по всяко време, включително: 
a)     правото да получите потвърждение дали съществуват или не съществуват лични данни, касаещи вас, независимо дали вече са записани, и предаване на такива данни в разбираема форма; 
b)     правото по всяко време да оттеглите съгласието, което сте дали за целите на обработката; 
c)     правото на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката и съхраняването на Вашите лични данни; 
d)     правото да възразите срещу обработването им по всяко време; 
e)     правото да започнете производство пред компетентния надзорен орган, ако смятате, че обработването на Вашите данни противоречи на действащото законодателство.

11. МЕТОДИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако желаете да упражните гореспоменатите права или желаете да получите повече информация относно обработката на Вашите лични данни, моля, напишете имейл на адрес: office@goppioncaffe.bg.